PGD – Pridobitev gradbenega dovoljenja

PGD – Pridobitev gradbenega dovoljenja

Gradnja novega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Bistveni del je projektna dokumentacija, ki jo izdela projektivno podjetje in ki mora biti izdelana strokovno in skrbno.

Gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt se vodi po skrajšanem postopku, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, v katerem se prikaže lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa razen investitorja ni drugih strank.

KORAKI DO IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA:

1. Pred začetkom gradnje je priporočljivo preveriti, ali je parcela oziroma parcele, na katerih se namerava izvesti gradnja, nameravana gradnja dopustna. Podatek o tem je mogoče dobiti pri pristojni občini, z vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije, iz katere so razvidni podatki o dopustnosti gradnje.

2. Poleg preveritve dopustnosti gradnje glede na prostorski akt je priporočljivo preveriti, ali je predmetna parcela ali parcele morebiti varovana na podlagi posebnega predpisa oziroma ali je treba pred začetkom gradnje pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev. Informativni seznam soglasodajalcev je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor https://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/prostor/zakon_o_graditvi_objektov/seznam_soglasodajalcev/ .

3. Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti urejena pravica graditi, saj je to temeljni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Poskrbeti je treba tudi za plačilo morebitnega komunalnega prispevka in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

5. Projektna dokumentacija, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, se naroči pri projektivnem podjetju, izdela pa jo lahko pooblaščeni projektant oziroma projektanti, ki imajo pri Zbornici za arhitekturo in prostor (ZAPS) ali Inženirski zbornici Slovenije (IZS) pridobljeno pooblastilo za projektiranje.

Avtor

lidija

Želite nasvet glede nove gradnje ali energetske sanacije vaše stavbe?